Privacyverklaring

Liesje Digital

Liesje Digital (a.k.a.:me) vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over mij

Liesje Digital
Wageningseberg 316
3524LX, Utrecht
info@liesjedigital.nl
KVK: 81060211

2. Wanneer verwerk ik welke persoonsgegevens?

Contact & afspraken

Om contact te onderhouden en afspraken in te plannen verwerkt Liesje Digital jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerkt Liesje Digital jouw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, offertenummer en KvK-nummer.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Webdesign

Wanneer je Liesje Digital inschakelt voor het maken van een webdesign, dan heeft Liesje Digital (eventueel) jouw gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) nodig om in te loggen op WordPress en/of Elementor.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Urenregistratie

Liesje Digital registreert haar uren. Hiervoor verwerk ik alleen je bedrijfsnaam.

Grondslag AVG: wettelijke plicht
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Testimonial

Het kan zijn dat ik vraag of je een review wil schrijven die ik mag plaatsen op mijn website of social media kanalen. Ik vraag hiervoor je naam en/of bedrijfsnaam.

Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang mijn website online staat

Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie van de opdracht en voor mijn financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, e-mailadres, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Liesje Digital persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Het belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, zijn hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Liesje Digital verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

• WordPress
• Calendly
• Google (Drive)
• Bitwarden
• Zoom

Liesje Digital verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Liesje Digital probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Liesje Digital toch diensten inzet van buiten de EER. Ik doe dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Liesje Digital heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die ik bijvoorbeeld neem, zijn het zo min mogelijk (online) uitwisselen van persoonsgegevens, het gebruik van een wachtwoordmanager, het maken van back-ups en het niet gebruik maken van een onbeveiligd netwerk.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Liesje Digital maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Liesje Digital van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, ik de gegevens niet meer nodig heb of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, dan moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar

Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerk ik deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Liesje Digital toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer ik jouw toestemming heb gekregen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Liesje Digital met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, mail dan naar info@liesjedigital.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeer ik jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Liesje Digital, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 17 februari 2021