Algemene voorwaarden

Liesje Digital

Artikel 1: Definities

1. Liesje Digital: Liesje Digital, gevestigd te Utrecht onder KvK nummer 81060211.

2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Liesje Digital en klant, waarbij Liesje Digital zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.

4. Particulier: een klant niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens Liesje Digital.

2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.

6. Hetgeen in de overeenkomst is bepaald prevaleert boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald indien sprake is van strijdigheid.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

2. Aanvaarding geschiedt door bevestiging via de mail aan Liesje Digital of via een schriftelijk akkoord op een offerte.

3. De offerte heeft een geldigheid van 14 dagen. Daarna is Liesje Digital bevoegd de inhoud van de offerte te wijzigen.

Artikel 4: Prijzen

1. Alle door Liesje Digital gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. De prijzen dienen inclusief BTW kosten te worden betaald. 

3. Liesje Digital heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de klant. 

4. Overige prijsverhogingen die niet te wijten zijn aan de schuld van de klant geschieden voor bestaande klanten te allen tijde in overleg. 

5. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Liesje Digital, mits de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

Artikel 5: Betaling

1. Webdesign: de klant is verplicht tot het doen van een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag bij het aanschaffen van een webdesign pakket. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te worden betaald.

2. Indien de klant een strippenkaart aanschaft dient de klant vooraf 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3. Technische ondersteuning door Liesje Digital dient achteraf, aan de hand van een uurtarief, door de klant te worden betaald.

4. Voor extra uitgevoerde werkzaamheden kan Liesje Digital achteraf een uurtarief in rekening brengen. De klant dient de factuur voor deze werkzaamheden binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te betalen. Deze factuur wordt achteraf verzonden.

5. Het uurtarief van Liesje Digital wordt per 15 minuten afgerond.

6. Indien de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze spoedig een betalingsherinnering waarbij alsnog een termijn van 7 dagen wordt gegund om aan de betalingsverplichting te voldoen.

7. Blijft betaling na deze aanmaning uit, dan wordt het te betalen bedrag verhoogd met de wettelijke rente. Deze wettelijke rente bedraagt 8% voor bedrijven.

8. Wanneer de klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente, incassokosten, andere kosten die worden gemaakt ter inning van de vordering en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Liesje Digital. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag exclusief BTW en ten minste €40,-

9. Liesje Digital is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

10. De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Levering

1. Liesje Digital levert de prestatie binnen de met de klant afgesproken termijn. De leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt met de klant overeengekomen. De leveringstermijn wordt normaliter pas vastgesteld na het definitieve ontwerp.

2. Indien de levering onverwacht langer blijkt te duren, wordt dit tijdig aan de klant medegedeeld.

3. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.

4. De klant is mede verantwoordelijk voor het mogelijk maken van een tijdige levering door Liesje Digital. De klant dient zich daarom in te spannen om Liesje Digital tijdig te voorzien van alle informatie en/of materialen die Liesje Digital nodig heeft om binnen de overeengekomen termijn de overeenkomst na te komen.

5. Liesje Digital kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van latere levering.

Artikel 7: Feedback

1. Liesje Digital spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.

2. Liesje Digital voorziet de klant van een aantal voorstellen. Aan de hand van een akkoord op één van deze voorstellen maakt Liesje Digital een opzet voor het verdere ontwerp van de website.

3. De klant dient feedback op website ontwerpen binnen 5 werkdagen in te dienen bij Liesje Digital. Indien de klant, zonder geldige reden, niet binnen 5 dagen gebruik maakt van de mogelijkheid tot het leveren van feedback, is Liesje Digital bevoegd de deadline voor oplevering naar eigen inzicht te verplaatsen.

4. Na het programmeren van de website en het testen ervan heeft de klant recht op een laatste feedbackronde.

5. Na de laatste feedbackronde is het niet meer mogelijk grote wijzigingen door te voeren, enkel tegen een uurtarief. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het wijzigen van pagina’s, het toevoegen ervan of het wijzigen van de layout. Het is nog wel mogelijk teksten of foto’s te wijzigen, indien dit binnen de periode valt waarbinnen de klant recht heeft op website onderhoud. Daarbij dient het te gaan om kleine wijzigingen, het is bijvoorbeeld niet toegestaan gehele alinea’s toe te voegen.

Artikel 8: Rechten en plichten van de klant

1. De klant voorziet Liesje Digital van alle informatie die Liesje Digital nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren. De klant staat tevens in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
a. Partijen komen gezamenlijk overeen binnen welke termijn de benodigde informatie geleverd dient te worden.
b. Vertraging en extra kosten die het gevolg zijn van niet tijdige of onjuiste informatieverstrekking van de zijde van de klant komen voor rekening van de klant.

2. De klant dient zich in te zetten, input te leveren en bereikbaar te zijn voor Liesje Digital. De klant dient binnen een met Liesje Digital afgesproken termijn te reageren op correspondentie, om de levertijd zo veel mogelijk in te perken. Late reacties kunnen van invloed zijn op de levertermijn.

3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeleverd aan Liesje Digital. Liesje Digital is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze informatie en de verwerking daarvan.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om informatie die en/of materiaal dat aangeleverd dient te worden aan Liesje Digital op een juiste wijze te verkrijgen, te delen of te gebruiken. Mogelijke inbreuken op het auteursrecht van derden, verricht door de klant, komen niet voor rekening van Liesje Digital.

Artikel 9: Rechten van Liesje Digital

1. Op de door Liesje Digital geleverde websites rust het auteursrecht van Liesje Digital. Het is niet toegestaan de door Liesje Digital gemaakte websites door te verkopen of te dupliceren, anderszins te verveelvuldigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan is overeengekomen, zonder dat Liesje Digital daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

2. Handelt de klant of een derde in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan is de klant verplicht de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een berekening van de opbrengsten voor Liesje Digital in het geval dat dergelijk gebruik rechtmatig had plaatsgevonden.

3. Het is niet toegestaan gedurende het traject zelf aanpassingen, updates of overige wijzigingen door te voeren met betrekking tot de website. Dit is enkel toegestaan na afloop van het traject.

Artikel 10: Opzeggen

1. Liesje Digital levert een dienst op maat. De klant, niet zijnde een particulier, heeft geen recht op bedenktijd nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte.

2. De klant kan de overeenkomst niet ontbinden anders dan op grond van hetgeen in artikel 11 en 12 is bepaald en/of met wederzijds goedvinden is overeengekomen.

Artikel 11: Overmacht

1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte, overlijden, overheidsmaatregelen, computerstoring of storingen in benodigde software en andere onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de klant of Liesje Digital.

2. In het geval van kortdurende overmacht kan de opleverdatum worden verplaatst. De verplichtingen over en weer worden tijdelijk opgeschort.

3. Is overmacht langdurig van aard, dan kan de overeenkomst door beide partijen worden ontbonden.

4. Onder kortdurende overmacht wordt in beginsel verstaan: overmacht die korter duurt dan 8 weken. Blijkt overmacht langer te duren dan 8 weken, dan wordt gesproken over langdurige overmacht.

5. Indien de klant niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, bestaat de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst te verplaatsen, totdat wel aan de betalingsverplichting kan worden voldaan. Blijkt de klant blijvend niet in staat aan de betalingsverplichting te voldoen, dan heeft de klant geen recht op restitutie van de gedane aanbetaling. Het traject wordt in dat geval stopgezet.

6. In het geval van overmacht zoeken Liesje Digital en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk in het bepaalde van dit artikel af te wijken.

Artikel 12: Ontbinding

1. Liesje Digital heeft het recht te ontbinden indien:
a. De klant na aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet
b. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen.
c. De klant wangedrag vertoont waardoor Liesje Digital de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als Liesje Digital toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.

3. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek. Deze termijn wordt aan de wederpartij medegedeeld.

4. Liesje Digital behoudt het recht op betaling voor de reeds verrichte werkzaamheden indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van dit artikel.

5. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Liesje Digital is niet aansprakelijk voor typefouten, taalfouten en eventuele andere onjuistheden in de geleverde website.

2. Liesje Digital is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

3. Indien toch aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is Liesje Digital slechts aansprakelijk voor de schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Liesje Digital.

4. Liesje Digital is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

5. Onder directe schade wordt niet uitsluitend verstaan: kosten ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of bekering van de directe schade.

6. Liesje Digital is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is ontstaan door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de diensten van Liesje Digital.

7. De klant vrijwaart Liesje Digital van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.

8. De klant vrijwaart Liesje Digital van alle aansprakelijkheid indien deze zelfstandig wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen zonder voorafgaande toestemming van Liesje Digital.

9. Liesje Digital is niet aansprakelijk voor fouten ten gevolge van door de klant uitgevoerde software updates.
10. Liesje Digital is niet aansprakelijk voor gehackte websites. Liesje Digital spant zich in om websites voldoende te beveiligen maar is niet aansprakelijk voor onverwachte hacks. De klant is zelf verantwoordelijk voor beveiliging na het afronden van het traject bij Liesje Digital.

11. Liesje Digital aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bugs en/of datalekken in of het offline gaan van WordPress, thema’s of plug-ins, hosting bedrijven of servers.

12. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14: Klachten

1. Klachten dienen binnen 14 dagen na de levering te worden ingediend bij Liesje Digital.

2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan.

3. De klant en Liesje Digital zoeken in alle gevallen gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht, daarbij is het mogelijk af te wijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 15: Overige bepalingen

1. Door Liesje Digital gegeven adviezen met betrekking tot het doorverwijzen naar externe partijen, zoals hosting providers en/of softwareleveranciers zijn in geen geval bindend. De klant voert deze uit voor eigen rekening en risico. Liesje Digital aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor gegeven adviezen.

2. De klant is zelf verantwoordelijk voor aangeleverde beelden, teksten en andere materialen. Liesje digital is in geen geval aansprakelijk indien deze materialen op wat voor wijze dan ook onjuist verkregen zijn.

3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de persoonsgegevens die door middel van de website verzameld worden.

4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een ontwerp van Liesje Digital door een ander (tegen een lager tarief) te laten programmeren, of het zelf te programmeren.

5. Ontevredenheid over ontwerpen dienen tijdig aan Liesje Digital te worden medegedeeld.

6. Liesje Digital werkt locatie-onafhankelijk. Dit kan betekenen dat het internet niet altijd overal even sterk is, waardoor Liesje Digital in sommige gevallen onverwacht offline is. Dat kan van invloed zijn op de opleveringstermijn. Liesje Digital stelt de klant hiervan tijdig op de hoogte en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van latere levering.

7. Liesje Digital deelt regelmatig content over klanten en sneak peaks van websites. Hiervoor geeft de klant toestemming. Mocht de klant hiermee niet akkoord gaan, dan dient deze dit tijdig aan Liesje Digital mede te delen.

8. Een aangeschafte strippenkaart heeft een geldigheid van 2 jaar. Na verloop van deze termijn is het niet meer mogelijk de strippenkaart in te zetten. De klant heeft na aanschaf van een strippenkaart geen recht op restitutie voor het niet gebruikte gedeelte.

9. De klant is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een overeenkomst met en het betalen van de hostingpartij en/of domeinnaam.

Artikel 16: Wijzigingen

1. Op iedere overeenkomst gesloten met Liesje Digital is Nederlands recht van toepassing.

2. In het geval van een geschil zoeken Liesje Digital en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.

3. In het geval van een geschil is de rechter in het arrondissement Midden-Nederland bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.

Versie: augustus 2021